Wat doet een kantonrechter op een dag als vandaag? | Het Juridisch Loket

Welke straffen kan kantonrechter opleggen?

De kantonrechter kan u onder meer: vrijspreken. een straf of maatregel opleggen (zoals een boete, vrijheidsstraf, taakstraf, een schadevergoedingsmaatregel of een ontzegging van de rijbevoegdheid) ontslaan van alle rechtsvervolging.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtspraak.nl

Welke zaken behandelt de kantonrechter?

De kantonrechter behandelt binnen het civiel recht: civiele zaken tot een bedrag van € 25.000, arbeidszaken, huurzaken, consumentenkoopzaken en consumentenkredietzaken. Ook bewind, curatele, mentorschap en het verwerpen of (beneficiair) aanvaarden van een erfenis zijn onderwerpen waar de kantonrechter over gaat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtspraak.nl

Wat zijn de bekendste straffen die een rechter kan opleggen?

De belangrijkste straffen zijn een boete, een taakstraf en gevangenisstraf. De rechter kan ook maatregelen opleggen. Daaronder valt bijvoorbeeld ontneming van geld dat door het misdrijf is verkregen, het betalen van schadevergoeding of – de meest ingrijpende – tbs.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtspraak.nl

Welke drie uitspraken kan de rechter doen?

Welke beslissingen kan de rechter nemen?
  • De verdachte wordt vrijgesproken. De verdachte krijgt geen straf opgelegd omdat hij wordt vrijgesproken. ...
  • De verdachte wordt ontslagen van rechtsvervolging. ...
  • De dader krijgt een straf opgelegd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slachtofferhulp.nl

Welke 3 beslissingen kan de officier van justitie nemen?

De verdachte wordt niet verder vervolgd (sepot).
  • Uitkomst 1: de rechter beslist over de straf. De officier van justitie vindt dat de rechter moet beslissen over de straf. ...
  • Uitkomst 2: de officier van justitie beslist over de straf. ...
  • Uitkomst 3: de verdachte wordt niet verder vervolgd (sepot)

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slachtofferhulp.nl
22 gerelateerde vragen gevonden

Hoe gaat het bij de kantonrechter?

Duur zitting kantonrechter

De gemiddelde duur van een zitting bij de kantonrechter bedraagt ongeveer 10 tot 15 minuten. Omdat de zaken erg krap worden gepland, lopen de zitting nogal uit en kan het zijn dat u lang moet wachten voordat uw zaak bij de kantonrechter wordt behandeld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op 01-strafrecht-advocaat.nl

Hoeveel bewijs nodig voor veroordeling?

Bewijsregels. In hoofdlijnen en vrij vertaald gelden de volgende bewijsregels binnen het strafrecht; Voor een bewezenverklaring zijn slechts twee bewijsmiddelen nodig. Dit noemen we ook wel het strafrechtelijk bewijsminimum.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie-verhoor.nl

Is uitspraak kantonrechter bindend?

De uitspraak van een rechter is bindend. Er zijn na een einduitspraak meestal wel mogelijkheden om de zaak opnieuw te laten bekijken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtspraak.nl

Doet een kantonrechter direct uitspraak?

Wel uitspraak

Aan het einde van de zitting zegt de rechter wanneer de uitspraak volgt (vonnis). Meestal is dat 4 weken na de zitting. U krijgt het vonnis toegestuurd. Heeft u een advocaat of gemachtigde, dan ontvangt deze het vonnis.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtspraak.nl

Wat mag een rechter niet doen?

Constitutionele toetsing door de rechter houdt in dat de rechter toetst (of mag toetsen) of wetten al dan niet in overeenstemming zijn met de Grondwet. Het huidige artikel 120 van de Grondwet bepaalt dat de rechter niet mag beoordelen of wetten en verdragen in strijd zijn met de Grondwet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op denederlandsegrondwet.nl

Welke verschillende straffen zijn er?

Het Nederlandse strafrecht kent drie hoofdstraffen: de celstraf, de taakstraf en de geldstraf. Bij een taakstraf verricht iemand onbetaalde arbeid voor gemeenten, ziekenhuizen, Staatsbosbeheer of andere niet-commerciële instellingen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op om.nl

Welke straf krijg je?

Er zijn vier hoofdstraffen: de gevangenisstraf, de hechtenis, de taakstraf en de geldboete. Het is afhankelijk van het soort delict en de omstandigheden ervan welke straf opgelegd zal worden. Elk delict heeft een eigen maximumstraf en een eigen maximumboete.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wetrecht.nl

Waar krijg je 3 jaar celstraf voor?

Dit kan als er sprake is van: een samenloop van strafbare feiten. terroristische misdrijven. recidive (herhaling van strafbare feiten)

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op judex.nl

Wat is het verschil tussen een rechter en een kantonrechter?

Bij civiele rechtszaken staan personen en/of bedrijven tegenover elkaar. Kantonrechters behandelen civiele zaken met een financieel belang tot 25 duizend euro. Boven dit bedrag worden zaken door de civiele rechter behandeld. Eerder lag de grens bij 5 duizend euro, maar in 2011 is deze verhoogd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtspraak.nl

Waar valt kantonrechter onder?

De kantonrechter behandelt binnen het civiel recht: zaken tot en met een bedrag van € 25.000, arbeidszaken, huurzaken, consumentenkoopzaken en consumentenkredietzaken. Ook bewind, curatele, mentorschap en het verwerpen of (beneficiair) aanvaarden van een erfenis zijn onderwerpen waar de kantonrechter over gaat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtspraak.nl

Wat kost een zaak bij de kantonrechter?

1. kosten kanton rechtbank. Bij de start van een procedure moet je griffierecht betalen aan de rechtbank. De hoogte van het griffierecht is onder meer afhankelijk van de hoogte van de vordering, maar de kantonrechtbank hanteert zeer schappelijke tarieven (van minimaal € 85,- t/m maximaal € 1013,-).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtfabriek.nl

Hoelang duurt een proces bij de kantonrechter?

Doorlooptijd. De zitting in de spoedprocedure vindt over het algemeen binnen enkele weken plaats. De kantonrechter doet daarna meestal binnen 2 weken uitspraak. De uitgebreide procedure kan 6 tot 9 maanden maar ook langer duren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtspraak.nl

Wie of wat staat er boven de rechter?

De Hoge Raad is de hoogste rechter en kan besluiten dat een rechtszaak over moet. De Hoge Raad kan ook besluiten dat een rechtszaak heropend moet worden (herziening).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtspraak.nl

Heb je een advocaat nodig bij de kantonrechter?

Als de civiele procedure bij het kantongerecht loopt, hoeft u geen advocaat in te schakelen. Het kantongerecht behandelt zaken waarbij de vordering minder dan € 25.000 bedraagt. Daarnaast gaat de kantonrechter over arbeidszaken, huurzaken, lichte strafzaken en geschillen over consumentenkrediet en consumentenkoop.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Welke vier soorten uitspraken kan de voorzieningenrechter doen?

Voorbeelden waaraan men hierbij kan denken zijn bijvoorbeeld een procedure tegen het intrekken van een drank- en horecavergunning of een procedure tegen het weigeren van een bijstandsuitkering. Een voorlopige voorziening kan overigens ook het verlenen van een voorlopige vergunning betreffen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtspraak.nl

Hoe oordeelt een kantonrechter?

Een kantonrechter oordeelt net als een civiele rechter over civiele conflicten. Het verschil zit in de hoogte van het bedrag waar de zaak over gaat en het onderwerp. Een kantonrechter gaat over conflicten: met een waarde van € 25.000 of minder.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtspraak.nl

Waar let een rechter op?

Bij het doen van een uitspraak kijkt de rechter naar de wet, de feiten (wat is er precies aan de hand), persoonlijke omstandigheden en verklaringen van deskundigen en getuigen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtspraak.nl

Wat is geen wettig bewijsmiddel?

Foto's, films, geluidsbanden, dvd's, etc. maar ook het moordwapen worden niet genoemd en kunnen dus niet rechtstreeks als wettig bewijsmiddel dienen. Ze kunnen wel ter zitting aan de rechter zijn getoond en vallen dan onder de eigen waarneming van de rechter.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat is genoeg bewijs?

Om tot een bewezenverklaring te komen, moet er sprake van voldoende wettig en overtuigend bewijs. De eis dat er voldoende wettig bewijs is, houdt in dat er een minimum aan bewijs aanwezig moet zijn in het dossier om een verdachte te kunnen veroordelen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zedenadvocaat.nl

Wat is belastend bewijs?

Getuigen à charge zijn getuigen die zijn opgeroepen door de officier van justitie. Zij hebben in de regel een belastende verklaring voor de verdachte. De verdachte en zijn advocaat kunnen op hun beurt ook getuigen laten oproepen. Dit zijn de getuigen à décharge.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op om.nl

Populaire vragen