De of het hollandaisesaus? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord hollandaisesaus? Is het de hollandaisesaus of het hollandaisesaus? Het juiste lidwoord dat je voor het woord hollandaisesaus moet gebruiken is:
De hollandaisesaus
Aanwijzend voornaamwoord hollandaisesaus
Dit of deze hollandaisesaus: deze hollandaisesaus
Dat of die hollandaisesaus: die hollandaisesaus

Bezittelijk voornaamwoord hollandaisesaus
Onze of ons hollandaisesaus: onze hollandaisesaus
Jouw of jou: jouw hollandaisesaus

Elke of elk hollandaisesaus?
Elke hollandaisesaus
Gerelateerd aan hollandaisesaus