De of het gul? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord gul? Is het de gul of het gul? Het juiste lidwoord dat je voor het woord gul moet gebruiken is:
De gul
Aanwijzend voornaamwoord gul
Dit of deze gul: deze gul
Dat of die gul: die gul

Bezittelijk voornaamwoord gul
Onze of ons gul: onze gul
Jouw of jou: jouw gul

Elke of elk gul?
Elke gul
Gerelateerd aan gul